از ديروز جتهای نظامی آمريکا به نگهبانی بيست و چهار ساعته بر فراز شهرهای نيويورک و واشنگتن پرداختند. به گفته وزارت دفاع آمريکا اين پروازها برای مقابله با تروريسم است اما روشن نيست که اين افزايش بر مراقبت به سبب تهديد خاصی ضرورت يافته يا صرفاً برای احتياط بيشتر در آستانه سالروز حملات تروريستی يازدهم ماه سپتامبر در نظر گرفته شده است.