در افغانستان در پی ترور نافرجام حامد کرزی رييس دولت انتقالی افغانستان، مقامات امنيتی موجی از بازداشت افراد مظنون را آغاز کرده اند. روز جمعه نزديک به ۳۰ نفر در شهر قندهار تحت بازجويی قرار گرفتند. در اين ميان کرزی علی رغم سوء قصد به جان او و انفجار بمب در کابل، اين نظر را که افغانستان به طرف هرج و مرج کشيده می شود نادرست دانست و هردو رويداد را حوادثی انفرادی ناميد. مهاجم، که به وسيله محافظان آمريکايی کرزی کشته شد، يک گارد امنيتی اهل يکی از قرارگاه های سابق طالبان معرفی شده است.