خبرنگار راديو صدای آمريک با دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون مسايل زير گفتگويی بعمل آورده که در اينجا ميشنويد:

۱- اظهارات آقای مهدی کروبی رئيس مجلس شورای اسلامی در رابطه با لايحه قانون انتخابات

۲- اظهارات تونب بلر نخست وزير بريتانيا در يک مصاحبه مطبوعاتی در رابطه با موضع بريتانيا در تائيد مبارزات مردم ايران برای دست يابی به دمکراسی