ايران می گويد يک موشک زمين به زمين با سوخت جامد را با موفقيت آزمايش کرده است اين موشک به گفته مقامهای ايرانی، در صنايع هوائی کشور ساخته شده است . رسانه های ايران به نقل از رئيس سازمان صنايع هوائی گزارش دادند طرح و توليد اين موشک با تکنولوژی داخلی انجام شده است. اين مقام، طلاعات بيشتری درباره برد، يا ظرفيت حمل موشک نداد. ايران نام اين موشک جديد را فتح گذاشته است.