سريلانکا رسما تحريم چهارساله عليه شورشيان نژادی ببرتاميل را لغو کرد و مهمترين مانع را در راه گفتگو برای پايان دادن به جنگ داخلی تقريبا بيست ساله سريلانکا برطرف ساخت. چند ساعت پس از لغو تحريم در روزپنجشنبه و پيش از آغاز گفتگوهای تاريخی صلح در تايلند ظرف همين ماه ، دولت کلمبو اعلام کرد نسبت به شورشيان اعتماد و اطمينان دارد. چندی پيش هنگامی که شورشيان اعلام کردند تا مادامی که يک گروه غيرقانونی تلقی می شوند در گفتگوهای صلح شرکت نخواهند کرد ، دولت سريلانکا تحريم عليه آن ها را لغو کرد. لغو تحريم عليه شورشيان ، بورس سهام سريلانکا را به بالاترين سطح خود درچهارسال گذشته رساند.