اين بار خبرنگار راديو صدای آمکريکا درباره درخواست آقای هاشمی شاهرودی برای داشتن بودجه مستقل برای قوه قضاييه و همينطور نامه سرگشاده ۲۵ تن از وکلای سرشناس دادگستری ايران به رئيس جمهوری و مجلس شورای اسلامی در اعتراض به مجازات های تعيين شده از سوی قوه قضاييه برای تعدادی از وکلای فعال در پرونده های ملی / سياسی و مطبوعاتی پرسشهايی بعمل آورده که آقای عليرضا نوری زاده به آنها پاسخ ميگويد.