يک مقام بلندپايه امنيتی قزاقستان نسبت به حمله های احتمالی تروريستی عليه سفارتخانه های آمريکا، اسرائيل، روسيه و ازبکستان در آن کشور هشدار داد. بايرجان ايلوبايف، امروز در ديدار با ک کميته پارلمانی، گفت دستگاههای امنيتی قزاقستان با يکايک اين کشورها کار می کنند تا توطئه های احتمالی را کشف و خنثا نمايند. وی توضيح بيشتری در اين باره نداد. ايلوبايف همچنين در مورد پيدايش و فعاليت يک حزب اسلامگرای ممنوع شده در جنوب قزاقستان به نام حزب تحرير هشدار داد.