عمده ترين شاخص اقتصادی ژاپن در پايان امروز به پائين ترين سطح ظرف ۱۹ سال گذشته رسيد. شاخص «نيککی» به اندازه ۳ درصد از شاخص سال ۱۹۸۳ نيز پائين تر رفت. تحليل گران اقتصادی می گويند سرمايه گذاران نگرانندکه کاهش فزاينده ارزش سهام بر موجودی بانکها نيز تاثير منفی بگذارد چون بانکها در صددند از پرداخت وامهای نامناسب، معادل ۲۳۰ ميليارد دلار خودداری کنند