دانشمندان موفق شده اند که با تقليد از عنکبوت، تارهائی ببافند که دست کم پنج بار محکم تر از فولاد است و اين امکان را بوجود آورده است که به تقليد آگاهانه تر از طبيعت و موجودات ريز ظاهراً ناچيز وسائلی بسيار کارآ بسازد. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، اين فن توليد را در برنامه امروز«دانش و جامعه» برای آگاهی شنوندگان بررسی می کند.