صدام حسين می گويد آمريکا می خواهد دولت او را سرنگون کند تا بتواند بر ذخاير نفت خاورميانه مسلط شود. به گزارش خبرگزاری عراق، او روز دوشنبه در ديداری با معاون نخست وزير بلو روس در بغداد گفت آمريکا می پندارد که قادر خواهد بود کنترل بازار نفت جهان را در دست بگيرد. هفته پيش ديک چينی معاون رييس جمهوری آمريکا گفت هيچ عاملی بيشتر از امکان استفاده عراق از سلاح های هسته ای برای تسخير منابع انرژی جهان، صلح را تهديد نمی کند. منطقه خليج فارس بر روی بزرگترين ذخاير نفت خام نشسته است، و عربستان سعودی و عراق بزرگترين منابع نفتی جهان را در اختيار دارند.