نظر آقای علی يونسی وزير اطلاعات جمهوری اسلامی ايران معتقد است که مخالفين نيز بايد امنيت داشته باشند . معاون صدام حسين ايرانيها را عجم خواند و گفت که ايرانيها هميشه با صيهونيستها عليه عربها متحد شده اند و طمع آ نها به کشورهای عربی کمتر از اسراييل نيست. اينها موضوعاتی است که آقای نوری زاده در مورد آنها با خبرنگار فارسی صدای آمريکا بهروز عباسی سخن می گويد.