بسياری از آمريکائيان به مناسبت تعطيلات روز کار، اتومبيل های خود را بارکرده و عازم سواحل دريا و يا نقاط ديگری شده اند. تعطيلات آخراين هفته، به منزله پايان غير رسمی تابستان درآمريکا است. مردم دراين تعطيلات اغلب کباب درست ميکنند و به استراحت درسواحل پيش ازآن که آب دريا سرد شود می پردازند، اما تعطيلات امسال تحت الشعاع بيم از وضعيت اقتصادی قرار گرفته است. با اين حال و با وجود موج رسوائی های اخير شرکت های عمده آمريکا و نرخ بالای بيکاری، اغلب آمريکائيان اين سه روزتعطيل را برای استراحت و استفاده از هوای گرم مورد استفاده قرارمی دهند. اولين دوشنبه درماه سپتامبر، درآمريکا مصادف با روزکاراست. اين روز درسال ۱۸۹۴ به عنوان يک تعطيل ملی شناخته شد.