فرستاده سازمان ملل به خاور ميانه از اسرائيل موکدا خواسته است از محدوديتهای اعمال شده جاری بر فلسطينی های ساکن نوار غزه و کرانه باختری بکاهد. تريه راد لارسن می گويد عمليات نظامی اسرائيل باعث مشکلات اقتصادی ای بمراتب عميق تر و گسترده تر از آنچه قبلا تصور می رفت، شده است . آقای راد لارسن که در بيت المقدس با خبرنگاران گفتگومی کرد، هشدار داد که فقر رو به افزايش ،آتش نفرت، خشم و تند روی را در ميان فلسطينی ها شعله ورتر می سازد. آمارهای تازه سازمان ملل متحد نشان می دهد نرخ بيکاری در سرزمينهای فلسطينی به ۵۰ در صد رسيده است . آقای راد لارسن می گويد در ديدار با مقامهای اسرائيلی در روزهای آينده از آنان خواهد خواست در اقدامهای امنيتی بازنگری کنند