نيروهای امنيتی افغان می گويند در يک خانه در کابل يک آزمايشگاه شيميائی کشف کرده اند که احتمال دارد متعلق به القاعده باشد. راديو دولتی کابل روز شنبه گزارش داد سربازان افغان ۱۶ نوع مواد شيميائی و منفجره در خانه ياد شده پيدا کرده اند. بنا به گزارشها از خانه که در محله وزير اکبر خان واقع شده است، وفا، سازمان غير دولتی سعودی استفاده می کرده است .وفا در ليست سازمانهای تروريستی قرار دارد که وزارت امور خارجه آمريکا تهيه کرده است و دارائی های آن به دستور پرزيدنت بوش مسدود شده است. نيروهای غربی پاسدار صلح در افغانستان در باره اين گزارش اظهار نظری نکرده اند