سازمان پزشگان طرفدار حقوق بشر که مقر آن در شهر بوستون در ايالت ماساچوست آمريکاست به تازگی کوششهايی را برای دفاع از حقوق بشر دانشجويان پزشگی ايران آغاز کرده است. آقای دکتر رامين احمدی، پزشگ و عضو اين سازمان، در گفتگويی با بهروز عباسی از بخش فارسی راديو صدای آمريکا در اين زمينه توضيحاتی ارائه ميکند که در اين جا ميشنويد.