تصميم دانشگاه کارولينای شمالی دائر بر تعيين يک کتاب درباره اسلام برای دانشجويان جديد آن دانشگاه سر و صدای زيادی به پا کرد و کار به دادگاه هم کشيد اما ظاهراً ايراد به کار دانشگاه کارولينای شمالی وارد نيست و کسی نمی تواند مانع مطالعه و تحقيق شود. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، اين قضيه را که نمايانگر طرز تلقی آمريکائيان است در برنامه امروز«دانش و جامعه» برای آگاهی شنوندگان بررسی می کند.