پژوهشگران پنج نوع مار کشف کرده اند که قادرند در آسمان پرواز کنند. همچنين نوعی کلاغ در يکی از جزاير دوردست اقيانوس آرام پيدا کرده اند که می تواند برای خوراک به دست آوردن، ابزار و وسيله بسازد. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، اين دو موضوع را در برنامه امروز»دانش و جامعه« برای آگاهی شنوندگان بررسی می کند.