ميهمانان اين هفته برنامه ميزگردی با شما آقايان مازيار مافی و روزبه مظهری هستند.

مازيار مافی از کاليفرنيا و از طريق ماهواره در اين برنامه شرکت کرد و روزبه مظهری از اعضای گروه Next Chapter بخش فارسی راديو صدای امريكاست.

نشانی سايت اينترنتی اداره مهاجرت ايالات متحده آمريکا:

http://www.usais.org/