کيم يونگ ايل، رييس جمهوری کره شمالی به شهر ولادی وستک در شرق روسيه رفته است و قرار است در باره مسايل دوجانبه، از جمله ترابری و ارتباط های زير بنايی با ولاديمير پوتين رييس جمهوری روسيه گفت و گو کند. با اين حال، خبرگزاری ايتار تاس گزارش می دهد که آنها ممکن است در باره مسايل منطقه ای و بين المللی نيز بحث کنند. رييس جمهوری کره شمالی روز شنبه به ديدار پنج روزه از روسيه پايان می دهد.