آيا حشره است يا بشقاب پرنده؟ روستائيان در استان اوتار پرادش هند مي گويدن يک جسم نوراني به اندازه يک توپ فوتبال به آنها حمله مي کند و تا کنون عده ای را کشته است. منصور فراسيون، خبرنگار علمي صداي آمريکا، در برنامه امروز«دانش و جامعه» اين قضيه و نيز يک پديده ناشناخته ديگر را که بيشتر در انگستان رخ می دهد برای آگاهی شنوندگان بررسی می کند