مقامات آمريکايی تحقيقات دوساله ای را در مورد علت فروريختن برجهای بنای ۱۱۰ طبقه ای مرکز تجارت جهانی در نيويورک آغاز کرده اند.

موسسه ملی استانداردها و تکنولوژی در اين تحقيقات که يک اعتبار ۱۶ ميليون دلاری برای آن اختصاص داده شده است، به نقايص در ساختار دو برج و نيز فروريختن چندين ساختمان اطراف آنها توجه خواهد کرد.

يک مقام موسسه گفت اين تحقيقات بخشی از پاسخ گسترده تر به حملات ۱۱ سپتامبر است.

.