در ايالت تريپورا در شمال شرق هند، در جريان يک حمله غافلگيرانه شورشيان به نيرو های شبه نظامی، دست کم ۱۹ نفر کشته و ۵ نفر مجروح شده اند. پليس می گويد اين حمله در اوائل وقت امروز روی داد. مهاجمان به جنگلی در آن نزديکی گريختند و مقاديری از سلاح های شبه نظاميان را با خود بردند، از جمله چند تفنگ اتوماتيک و مسلسل .مقامات گمان می برند که اين حمله کار اعضای گروه جدائی خواه جبهه آزاديبخش ملی تريپورا باشد.