در نخستين روز توافق امنيتی اسرائيل و فلسطيين ها برادر يکی از ستيزه جويان ارشد فلسطينی کشته شده است. نيرو های ويژه اسرائيل در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن محمد سعادات برادر احمد سعادات رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطين را کشتند. ارتش اسرائيل می گويد سربازان اسرائيلی هنگامی او را کشتند که در برابر دستگيری مقاومت کرد.