سفر پادشاه بحرين و اين موضوع که دولت ، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را هدف قرار داده است، موضوعاتی است که در برنامه زير ذره بين امروز، ششم نوزده اوت دکتر عليرضا نوری زاده ژورناليست بين المللی و تحليلگر مسائل ايران به پرسش های خبرنگار صدای آمريکا پاسخ می گويد