بستگان خانواده های قربانيان حمله های تررويستی ۱۱ سپتامبر عليه اعضای خانواده سلطنتی عربستان سعودی ، دولت سودان و دهها موسسه مالی در خاور ميانه که به حمايت از تروريستها متهم اند، شکايتی مطرح کرده اند. وکلای حدود ۵۰۰ خانواده روز پنجشنيه شکايت را تنظيم کرده و تسليم دادگاه فدرال در واشنگتن کردند. خانواده ها خواستار بيش از ۱۰۰ تريليون غرامت شده اند . آنها می گويند هدف از اين شکايت ورشکست کردن سازمانهای تروريستی و حاميان آنها، به منظور جلوگيری از حمله های تررويستی آتی است. دولت بوش و عربستان سعودی و سودان نسبت به اين مساله، واکنشی نشان نداده اند.