برج توپ چرخانِ ناو جنگی مانيتور که در زمان جنگهای داخلی آمريکا ساخته شده بود و بدعت گذار در زمينه جنگ دريايی بود پس از ۱۳۵ سال از قعر اقيانوس اتلس بيرون آورده شد. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، در برنامه امروز«دانش و جامعه» گزارشی دراين باره به آگاهی شنوندگان می رساند.