نيروهای آمريکا و اردن مانوورهای نظامی مشترک خود را در جنوب کشور پادشاهی اردن آغاز می کنند. مقامات آمريکا و اردن می گويند اين تمرينها بخشی از برنامه های تعليماتی نظامی مشترک دو کشور است که هر سال انجام می شود و به تنشهائی که بين آمريکا و اردن وجود دارد ربطی ندارد. مقامات اردن می گويند نيروهای آمريکا پس از تکميل مانورهای خود، اردن را ترک می کنند.