ايران عده ای از فراريون افغان را در ارتباط با القاعده را به عربستان تسليم کرده است- پاسخ آقای حبيب الله عسکر اولادی دبير جمعيت موتلفه اسلامی به نامه اخير آقای محمد رضا خاتمی که می گويد به مردم توهين نکنيد، اينها سوالاتی است که آقای نوری زاده به خبرنگار فارسی صدای آمريکا پاسخ می گويد.