پدرو سانچز، يک دانشمند کوبايی تبار، به خاطر کارخود درتبديل خاک های فرسوده استوائی به زمين های حاصلخيزکشاورزی ، جايزه سال ۲۰۰۲ برنامه جهانی غذا را دريافت داشت. آقای سانچز برنامه های کشاورزی خودکفا را درمناطق غيرحاصلخيزی نظير پرو، برزيل، آفريقا و جنوب شرقی آسيا رهبری کرده است. سازمان دهندگان جايزه برنامه غذايی جهانی درجريان انتخاب برنده جايزه، مشارکت او درکاهش گرسنگی درکشورهای درحال توسعه را ، ازطريق تبديل خاک های کم قوت به زمين های حاصلخيزکشاورزی ، مورد توجه قرارداد. جايزه سالانه برنامه جهانی غذا، ازمعاضدت درکشفيات مهم درامر پيشرفت برنامه های غذايی قدردانی می کند. ارزش جايزه ای که اعطا شد، ۲۵۰ هزاردلاراست.