سازمان حقوق بشرسوريه می گويد يکی از زندانيان سوريه که طولانی ترين مدت را در زندان گذرانيده ، آزاد شده است. کميته سوريه برای دفاع ازحقوق بشرمی گويد هيثم نائل ، يک عضو سازمان کمونيستی عرب سوريه، روزجمعه گذشته پس ازتحمل ۲۷ سال حبس از زندان آزاد شد. آقای نائل درسال ۱۹۷۵ به خاطرعضويت درحزب کمونيست و به دنبال اتهامات وارده به اين حزب درمورد دست داشتن درموجی ازحملات حزب عليه منافع آمريکا در سوريه، به حبس ابد محکوم شد. پنج عضو ديگر اين حزب اعدام شدند و ۱۲ نفر نيز محکوم به زندان ابد شدند. يک سخنگوی اين گروه حقوق بشر گفت فقط ۲ نفراز ۱۲ زندانی ، هنوزهم در زندان هستند