پليس اتريش ۳ مرد را همراه با مقاديری اسلحه و مواد منفجره بازداشت کرده است،اين اقدام در جريان يورش به مقر ستيزه جويان راستگرا صورت گرفته است. به گفته پليس يک کيلو گرم مواد منفجره و ۵۰ قبضه سلاح گرم را در جريان يورش روز جمعه در اتريش سفلا و استيريا ضبط کرده است . مقامها می گويند مدتها اين افراد را زير نظر داشته اند اما نام وهويت آنهارا ذکر نکرده اند.