نازی بگلری گزارشگر صدای آمريکا مصاحبه ای با طاهره عليدوستی هنرپيشه فيلم من ترانه پانزده سال دارم انجام داده است که در اينجا می شنويد