در برنامه زير ذره بين امروز، ۸ اوت دکتر عليرضا نوری زاده ژورناليست بين المللی و تحليلگر مسائل ايران به پرسش های خبرنگار صدای آمريکا پاسخ می دهد.-۱ در مورد احکام صادره برای شش وکيل دادگستری، دستگيری ناصر زر افشان و بستن روزنامه ها -۲ مقاله حسين شريعتمداری خطاب به قوه قضا ييه که می گويد زمان سرکوب مخالفين فرا رسيده است .