صندوق بين المللی پول هشدار داده است که ممکن است به زودی پيش بينی خود را در مورد ميزان رشد اقتصادی آمريکا، تنزل درجه دهد. صندوق بين المللی پول در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، می گويد سقوط ارزش سهام بازار بورس آمريکا و رسوائی های محاسباتی شرکت های بزرگ اين کشور ، مانع از بهبودی يافتن از رکود حاصله در بزرگترين اقتصاد جهان است. صندوق بين المللی پول درماه آوريل گذشته رشد اقتصاد آمريکا را با نرخ ۲ مميز ۳ درصد برای سال ۲۰۰۲ و ۳ مميز ۴ درصد برای سال ۲۰۰۳ پيش بينی کرده بود. گزارش کامل صندوق بين المللی پول که طی آن ممکن است کاهشی دراين ارقام پيش بينی شده باشد ، درماه آينده منتشرخواهد شد. هشدار روزدوشنبه صندوق بين المللی پول، با تنزل شاخص دو جونز به ميزان ۲۷۰ واحد همزمان بود. دوجونز در سه دوره اخير فعاليت های تجاری، بيش از ۷۰۰ واحد تنزل يافته است