سوء استفاده از داروی «زایرم»، از جمله از سوی تبه کاران برای تجاوز جنسی به زنها، دولت آمريکا را مجبور کرده فروش اين دارو را مقيد به محدوديت های شديد بکند. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، در برنامه مرزهای دانش برای آگاه ساختن شنوندگان از خواص و خصوصيات اين دارو با دکتر عليرضا باقريان، که در ايالت مريلند برای مؤسسات علمی درباره اثرات داروها پژوهش می کند مصاحبه ای انجام داده است.