مصطفی رحيمی، نويسنده، مترجم و محقق برجسته در روز چهار شنبه ۹ مرداد ماه در تهران در گذشت. در برنامه ای که به ياد دکتر رحيمی تهيه شده است، ستاره درخشش گفتگويی انجام داده است با سودابه رحيمِی همسر شادروان دکتر رحيمی و بدنبال آن با دکتر عباس ميلانی، رئيس دپارتمان علوم سياسی در دانشگاه نوتردام در کاليفرنيا. ابتدا به گفتگو با خانم سودابه رحيمی توجه بفرماييد.