در برنامه زير ذره بين امروز، پنجم اوت دکتر عليرضا نوری زاده ژورناليست بين المللی و تحليلگر مسائل ايران به پرسش های خبرنگار صدای آمريکا درارتباط با۱- نامه ای که به امضاء صدو پنجاه و يک عضو از نمايندگان مجلس اسلامی در تهران و اخطار سرکوب اصلاح طلبان بوسيله افراط گرايان و ٢- گردهمايی اين هفته رهبران اپوزيسيون عراق در واشنگتن پاسخ گفت که شما را به شنيدن آن دعوت ميکنيم.