يک سناتورسرشناس از حزب دمکرات آمريکا از دولت بوش خواسته است ريشه پول هايی را که به گفته اين سناتور، تروريست های فلسطينی ازسايرکشورها دريافت می دارند، بخشکاند. سناتور جوزف ليبرمن می گويد از مراکز قدرت درجهان اسلام، برای گروه هايی نظيرحماس پول می رسد. سناتورليبرمن گفت شواهد متعددی وجود دارد که گروه هايی که مسئول حملات تروريستی در اسرائيل هستند، از عراق، ايران، سوريه و همچنين عربستان سعودی که يک متحد اصلی آمريکا است، پول دريافت می دارند. سناتورليبرمن گفت آمريکا بايد کارانتقام گيری از حملات تروريستی را به اسرائيل بسپارد و به جای آن، توجه خود را به قطع جريان حمايت مالی به گروه های ترور متمرکز سازد