مقامات هند می گويند در ددرگيری های شب گذشته در کشمير هند، دست کم ۹ نفر کشته شده اند. به گفته پليس سرينگار ۴ سرباز هندی در شمال منطقه کُپوارا ، در جريان تبادل سنگين آتش توپخانه و خمپاره ، با نير وهای پاکستان، کشته شدند. مقامات هند، در در گيری ديگری، دو تن از ماموران نيروی امنيتی مرزی در جريان يک در گير ی مسلحانه در غرب سرينگار کشته شدند. پاکستان نيز می گويد نيرو هايش تلاش نظامی هند را برای ايجاد مواضع جديد در امتداد خط کنترل در کشمير، عقب رانده اند.