دولت آنگولا و جنبش شورشی پيشين آن کشور موسوم به يونيتا، رسماً پايان گرفتن جنگهای داخلی هفده ساله آن کشور را اعلام کردند. کوندی پائيهيما، وزير دفاع آنگولا و ژنرال پائولو لوکامبا گاتو، رهبر موقت يونيتا، ديروز در لوآندا، پايتختآنگولا طی مراسمی اين خبر را اعلام کردند. يونيتا رسماً منحل شده است و پنج هزار شورشی پيشين خواستار پيوستن به ارتش دولتی آنگولا شده اند. بيش از هشتاد هزار شورشی سابق و سيصد هزار خانواده های آنها در حدود سی و دو اردوی غيرنظامی در سراسر کشور زنداگی می کنند. در پی مرگ جوناس ساويمبي، رهبر ديرپای يونيتا، دولت و شورشيان آنگولا در ماه آوريل موافقتنامه آتش بس امضا کردند.