پرزدنت بوش رئيس جمهوری آمريکا و ملک عبد الله پادشاه اردن درکاخ سفيد با يکديگر ديدارکردند و کانون گفتگوهای آن ها، ازسرگيری روند صلح خاورميانه بود. اندکی پيش ازگفتگوهای روزپنجشنبه رهبران دوکشور، آقای بوش گفته بود او و پادشاه اردن طرحی را مورد مذاکره قرارخواهند داد که انجام اصلاحاتی درتشکيلات خود گردان فلسطينی با