اين انتخابات در ماه نوامبر انجام خواهد شد. علاوه بر تمام اعضای مجلس نمايندگان کنگره آمريکا و يک سوم سناتورها که بايد انتخاب شوند، بعضی از فرماندارانی که دوره خدمت آنها به پايان رسيده است، شهرداران، رؤسای بخشهای هفت ايالت و ديگر مقامات ايالتی و شخصی انتخاب خواهند شد. به ادامه اين گزارش را که عباس ملايری خبرنگار صدای امريکا تهيه کرده است توجه فرماييد