دربرنامه زير ذره بين پنجشنبه اول ماه اوت دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار بين المللی و تحليلگر سياسی به پرسش های بهروز عباسی پاسخ می دهد. کارزار تبليغات و اکاذيب جناح اقتدار گر در ايران به مردم می گويد که ايالات متحده در صدد حمله نظامی به ايران است و همچنين آيا نيروگاههای اتمی در ايران در راستای منافع اقتصادی و زيست محيطی ايران است؟.