مردان وزنان ژاپنی با شکست رکوردهای سابق خود درمورد طول عمر، رکوردهای جهانی جديدی با افزايش يک سوم سال ازخود به جا گذاشته اند. وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن در گزارشی که روزچهارشنبه منتشرساخت اعلام داشت که زنان می توانند انتظارداشته باشند که تقريبا تا ۸۵ سال عمر کنند و مردان، اندکی بيش از ۷۸ سال.

ژاپنی ها همواره ازطول عمر بهره مند بوده اند. پژوهشگران می گويند ممکن است علت آن، مصرف ماهی و غذاهای کم چربی ازسوی مردم اين کشورباشد. آمارگيری های سال ۲۰۰۱ نشان می دهد که هنگ کنگ ازلحاظ طول عمر مردم، درمقام دوم و فرانسه درمقام سوم قراردارند.

به گزارش خبرگزاری آسوسيتد پرس، هم اکنون بيش از پانزده هزار ژاپنی وجود دارند که سن آن ها از ۱۰۰ سال تجاوزمی کند.