پرزيدنت بوش می گويد از بمبگذاری فلسطينی ها در دانشگاه عبری بيت المقدس که ۷ نفر از جمله ۵ آمريکائی را کشت بشدت خشمگين است، اما هنوز فکر می کند برقراری صلح در خاور ميانه امکان پذير است. آقای بوش در کاخ سفيد و در شروع گفتگو های خود با ملک عبدالله، پادشاه اردن گفت به انداز ه اسرائيل، از کشته شدن افراد بيگناه خشمگين است و فکر می کند اسرائيل حق دارد از خود دفاع کند. اما افزود هر دو طرف بايد صلح را مد نظر داشته باشند. قرار است پرزيدنت بوش و ملک عبدالله در باره طرحهای مربوط به احيای روند صلح خاور ميانه گفتگو کنند.