سفير بريتانيا در سازمان ملل متحد پيرامون موضع و اقدام اتحاديه اروپا به تاييد استقرار و برقراری روابط رسمی تجاری با ايران عليرغم توصيه و خواست و نظر متفاوت ايالات متحده آمريکا که ايران را يکی از سه محور شرارت ناميده است، توضيحاتی ميدهد که در گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا آمده و شما را به شنيدن آن دعوت ميکنيم.