يک دانشجوی سعودی که با تروريست متهم، زکريا موسوی، دوستی و رفاقت داشته است، به جرم خود درمورد دادن اطلاعات نادرست به مقامات دولتی اعتراف کرده است. حسين العطا به يک قاضی در نيويورک گفت که او خود را در هفت مورد اتهام در رابطه با دادن اطلاعاتی درباره روابط خود با موسوی مقصرمی داند. موسوی تنها مظنون به دست داشتن درحملات تروريستی ۱۱ سپتامبراست. العطا دست داشتن درهرگونه فعاليت های تروريستی را تکذيب کرده است. موسوی هفته گذشته خواست که خود را درتوطئه درمورد حملات تروريستی ۱۱ سپتامبر مقصراعلام کند، ولی قاضی لئونی برينکما حاضر نشد اقرار به گناه او را بپذيرد و موضوع ثبات روانی اورا مطرح کرد و تا روزپنجشنبه به وی فرصت داد که نسبت به اظهارات قبلی خود تجديد نظرکند.