دادگاه تجديد نظر حکم دکتر ناصر زرافشان حقوقدان برجسته و وکيل مدافع خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای که به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود را مورد تاييد قرار داد. خبرنگار ما در مورد اين پرونده با آقای دکتر زرافشان گفتگويی انجام داده است که در اينجا ميشنويد.