آمريکا درمورد انتخاب رهبران فلسطينی جديدی برای يک کشور جديد التاسيس فلسطينی، با روسيه، سازمان ملل متحد و اروپا اختلاف دارد. دراجلاس اعضای چهارگانه گفتگوهای صلح خاورميانه در روزسه شنبه در نيويورک، کليه شرکت کنندگان دراجلاس اعلام داشتند که با طرح تاسيس دوکشوراسرائيل و فلسطين که با صلح درکنارهم زندگی کنند، توافق دارند. با اين حال ساير طرف های اجلاس، درمورد آينده ياسر عرفات با دولت بوش اختلاف پيدا کردند و گفتند که آقای عرفات را همچنان به عنوان رهبر مشروع فلسطينيان به رسميت می شناسند. متعاقبا وزيران امورخارجه مصر و اردن اعلام داشتند اختلاف برسر آقای عرفات نبايد مانع از آن شود که طرف ها به اقدامات خود درباره روند صلح ادامه دهند.