اين روزها کوششهای مخالفان رژيم صدام حسين شديدتر شده و بسياری از تحليلگران معتقدند که دوران استبداد صدام حسين دير يا زود به پايان خواهد رسيد. تاسيس يک حکومت مسئول و دمکراتيک با توجه به موازين بين المللی حقوق بشر و تامين رفاه ملت رنجديده عراق به کشور عراق فرصت ميدهد که يک عضو مفيد و سربلند جامعه جهانی شود. اين گزارش شامل خلاصه نظرات دو روزنامه مهم (تايمز مالی و لس انجلس تايمز) در اين زمينه ميباشد.